/ / /  Irca Solza
               Π  ε        Σ  Φ      ί                    ξ          Γ          Ψ    Ρ                              Ο                  θ  Λ      ί        ξ      η        ρ  Ξ      ψ        ο    ο      Ω  ά              Σ  λ  γ        Ι                              π                    φ    Ξ          ΢      Ι    Η    Ξ  Ω  κ                π                              γ      ε    Τ            ι          Τ                      ν    Ψ          Ξ                Λ      Ο                Η      Ε              υ      κ        Ν                                γ              χ  β                            Υ        Χ                  ξ            ί    Π    ψ    Υ  Υ  Υ    ο      ΢            ζ      Μ          χ                                                                        Ο                                    σ        Ϊ  ψ      Δ                        ω                    ς    ν        δ      Χ  ι                  λ      Γ        Κ                                  Ρ                    Δ    χ    γ                                          Η  π  υ    ί    Λ    κ                  ι  ΢                          Ω      Ε        ΢    Ψ    Υ                      Ζ          έ                            ζ                                    Π      Ζ              Ω          Σ  Ι        Φ  Ϋ          κ                    Τ    ----stream----    ω        ----visual art----  ζ          ----video&performances----ω        Ν    ----projects----Ϋ  ο      Φ    ----exhibitions----            ----info----χ  Β    υ  ς  ο  ψ    Ν    μ  ν      Β    Ζ      θ                                            Ζ  χ    δ      Ο          ε        σ        Τ  δ              Σ        Ξ  Λ    Μ    τ                      Α  Ο                  χ  Ι      Μ        ι            Ο          τ  Θ            ΢              ί  Σ            σ                  Χ      τ  υ          Ϋ          β      Ξ      έ            Ε              ΢  Ω          Μ  Η                                    χ  ή              χ        γ    Ε        Ψ  ψ      κ        Ρ  α          Γ  Φ              ς  Ρ            Ϊ        ψ                                ά                Κ  Ϋ          ς        Κ                              λ  ω          Η    ψ      Υ      μ  χ  Ω              Λ  Κ        ι  Α          Φ      Χ                                Ρ          Ψ      Ξ        ζ    Ο      Ν  σ  έ  χ                    Ω                  Φ        Μ      Λ      π  Σ      Ω        λ                  Τ                                                    ν      ΢          ε  Ω                    Ψ  γ              Π        κ    ω    Π              Ε  β              ς        ν            β      λ        ο                                Ξ  ΢        Λ    Ω                  ρ  γ                      Τ    Σ    έ                            έ      Ο                Ν  Ϊ          Υ              ο                                                          Ι                                  φ                ε          Υ    ν  Τ    ι  Ω  ΢    β                                              β        τ              Ζ                    ί                    θ  ψ  έ      έ  ζ  κ      ς          ς            Ν    ς          Ψ      Π                  Ζ                Δ      Η      μ  έ                        γ      θ                      η                          Δ    Ο      Κ  β      Ρ        Ϋ  Γ        ή                      φ          ι  ζ  έ          Ο  θ      τ  β      λ  Ο            Λ    Φ                Η              ζ      Ϊ      Ρ                                    Ψ              β          Γ                                        Ψ            γ  ί  ρ      ι                      Ε  Κ            Θ                                    ω      ε          Ε    δ  Κ                                                δ        τ      ά      δ                                      ψ    χ  α                    Ρ                  κ              Γ      Β                                ί  Ρ                Ψ    Σ  σ              Λ      ζ  ο  ε    α          β    α                έ                      Ψ                                Ψ          Ν                      Ζ      σ              σ  Π                      Β    α      Η  λ    Γ                            Ψ  Ζ              η                        Σ                        Κ  α        ΰ                                      Ζ                  Ο    Ν            η  μ              Τ        Υ  Ρ            Ι                  ά  σ          Ζ    σ  ΰ                        π              Α                ΰ              γ  Υ        η                  Ο    θ    Ξ              δ                      δ        Π    Ω      Ζ                Ω  κ          ν      Φ    ΢            Π          Α  Λ      π                                  φ        κ  Φ                              τ    Ω  φ    Ι                          δ        Β                        φ      ο        ω            Τ  θ  Τ  Μ    Τ                    ΰ  κ    Μ                Π    ζ      κ                      Ο        ρ                    ι      π      ι    Ω                              Θ  Θ    ζ            κ                                Ο  ή          ή            ν                            φ    Λ  α  Ο        δ                  ζ  π            Ϋ        δ                Ψ    Ψ    Α  Ω  Ν    φ    ρ    θ                φ              Ω                            Ε            Η      Ρ  δ    Ϊ      Σ        Ξ  λ          σ            Λ          Μ        ή                                  ά    υ          κ          ζ      Λ                  γ                η  ς        ί          Ω        Γ  Τ          Ζ    Δ                Γ      έ      Γ          υ            λ                              Β  υ                            ή                                                          ι  Η                                            χ  ς        Υ                      Μ                                            θ            Ψ                ή          η  Ζ                                                        τ  υ        ω      Χ    υ            ο  δ  Η              Φ  Λ      Ν      Ζ            Ζ        Ν      Η      γ              ρ      α    Ψ    Β        Ϋ    μ  Μ      ξ                            ΰ        υ                ε            α          Α    φ                έ  ψ    θ    Ρ  ή    ε    Ξ    ΢  θ                        Μ    Σ                  η                  λ  Δ            κ                                            χ      ε  Ρ    Π  Φ  Θ  ν            Ξ              χ              Θ    υ                  Χ                        χ                Ψ  Κ    λ          χ      κ    Φ  ζ  Ϊ                  Ε    ζ                  τ                    ΰ                      ί                    Ι        ν          Ψ    θ    Χ          Ϊ          ζ                            Ω        έ          Θ                  Ψ  Ω  Κ                έ            η            ω      Ρ        Π          π    Η  Χ                  γ                                  β  Κ        ρ  Ϋ  Χ  υ  Ο              θ      Μ          ί    ή    Ε        τ                                                                            Η      Β        ω    ΢            ή                    Ρ    Φ                  Η    σ      ξ                    ξ                      π  Α          Κ  ε  Ο      ς                          ε    ΰ                            Π                    Μ    η  χ      τ  μ  Χ    Φ    ο  Ν            ρ                                                      Τ  Β        ΢  Ζ      Τ      Κ        τ                                Ω          Ν  φ                            ΢        Ο          ε                  ή              χ      Γ            Ε                  ΢                                        Φ  Λ        Β      Ο      η        τ      θ    φ    Ξ                    α      Σ                          ο              ά  ά                                                                ο          Ζ    κ                  Ζ                        σ                              Χ  ς      γ  Θ      ή      Τ  ο              Ω    δ          Κ              Λ  θ                      χ    Ε        Φ                    Ε              τ                          χ      έ          β    Κ            έ              χ  ω  λ    ή  ε                    θ      υ  Ν          Α                        Θ  κ      Η      Σ      Ω        γ        χ  Ϋ  λ  ρ          Ι    χ        Α    Ε              Ϊ  Δ              ς                Ε    Π                  ζ          Β    Ξ  λ              Δ                Η    Η  Χ    β  ω    Η          υ              Β        α              α    Ι        Υ    Ϊ  π        Ε  Φ                        ή        Π                Π        Υ                  ε  Φ                          ς            Ε  ν    Κ  Γ              ί    Ϊ    ή  φ        Ι                  Φ      Ρ        Ι  σ            Λ  Β                                      ς    Ρ              χ                  ΰ  ζ          Ξ                  Ε  θ      Φ          Ϊ        Θ      φ        Β                  λ          ρ  ε            α              Γ  Α            Θ                                                ω      Ϊ                  ΢    σ                                                    τ                            τ        Ε        Ν                          ρ      ΢          ζ  ε            β  Ν        Τ                ο        έ  Υ                  ξ  θ    ρ          Χ  χ          π    Η    Π  η          ς    Θ      Ϋ        λ                          Ο  ν        ξ        ά  Β      σ  Ε      Η          ε        ε    ω  Λ            Φ          ζ                            Λ      υ                Ψ        Ι  Β  β      ψ  β  ο  ψ      μ                    Η        Ϊ    ε  β                    Β  Γ        Λ  π              Μ          η    ω      Β  Ξ              ί                          φ                                        Ι    θ                Ε  η        Δ        κ    Ζ    η  Η    Β  ΢          ι    ά      Ψ  Ζ        Ϋ                          Θ      ή                      ψ                        Ρ              β      ΰ    η        Β          ψ  Χ          ή    έ              ά                    ΰ  β            Ξ                β                    Κ    Φ                  Η        ξ            Ο    Ε      Θ          Μ          ι  Ν            ΰ                          α          ί              ε  ω                    Ξ        ρ  ψ                α      ζ      Δ                χ  Κ                      Μ          φ              λ          ά      Χ      Ο          σ          ά                    ε  Ο  Ρ              ψ                    ρ      ζ    Ε    Ε        φ                  τ      μ          Χ            Ω  λ                                    χ                Ι            Λ      έ  ο        ί  χ                Δ            Λ          Ι    Α          α        Κ  Λ        Σ  ΰ      Χ                        Τ  ρ                  Ϋ      Ϊ  γ            χ            ς                Ζ    τ                  δ  δ                Η    Π                    μ      ζ        φ            Χ          Υ  Ζ      ε          Ι                ω        Υ  χ                    Ρ                    ς  Τ            Ξ      Α      κ  Ϋ      ρ          Ε                    ε        Δ          ά  Η      Δ    λ        Ε          μ            τ          Υ  μ                      Τ              β            Υ                                    τ          Ψ                  Κ  Σ    γ        ά                  Ε      ω          Ϋ                ί      Π      α      Ϋ        ή  λ      ψ            ζ                ο      δ  Ϊ    Ο      ω                            ΰ      Γ    π          Δ        ΰ                η                  ΢      Β    γ                    Μ  η            η                        μ        Α    ψ                  ς      κ                β    τ  Ξ                              ή        ΰ        Β          η      ι  Ω  Ψ                      Ζ      Σ    ρ              β        θ    χ              Ω            μ    Η  ζ                  Ω  δ        Ϊ    ρ            Ζ    ς        ΰ          Ο      ΢      Ζ      ς                  Β      Ζ          χ                Μ    χ                        Ψ              φ      τ                    Ϊ  Ε  Ξ    ε                          ρ                  ψ  ν      ς        Ι  Ψ    χ      ΢        Λ    Ψ              ΢          Δ  Π        ψ    Υ      Σ  Ι    η        η          η    π                                                Χ        Ψ  Μ      Ω          θ  έ                δ      Λ          Δ                Ρ    ζ      Α                        Ϋ              μ              ω  ά                          θ          Τ      Φ        Ρ        ο    ή    ν              ρ                Τ              Ζ      φ          υ    Β  Ψ  δ                    Ν  φ                                    ΰ        Κ  Σ        Ο          Γ                              χ                  δ    Β    φ                  Η                  ΢    μ  ΰ                  χ      ξ        Α  Τ  Μ        ε            Ω      ζ    Ξ      ί    β  Δ  Λ          ΰ      π      ς          ζ                    Τ              χ      Ο  α      ρ  Κ            π    χ        Τ  υ        φ      ρ      ε              ί            μ            Ο  Ϋ      ζ        Ξ  χ                            Σ  π                            Β  ί      ψ  μ            Ϋ        Φ    Λ            Γ              ν  Σ                    Π                χ                  Ψ                έ    Μ    η        Μ    Χ    β                        έ        γ                                      Δ        Ε  Δ  χ    Φ          Μ    χ            Λ            Μ            έ          Δ                                π    π              ε                          η  Π  Φ    θ                          π          σ          Μ      Ζ          Θ            α            Ζ              Ο        μ  Γ  Α          Ν  Χ  Λ          ν                          ή            ε      ί            Ω                            Δ          Ε    ή                                  ο            ΰ    μ    λ                      Θ            ς  ΢            Ο    ψ              ς                            π            Η    Ξ    ξ            χ      Θ  η  Χ  τ      π          η      Κ                      φ    Ϊ    ή  Λ      γ                    λ    ΢                Η  Α                  Δ  Θ    ζ                                ο    Β  Τ        σ                  π      κ  Φ      Γ  Γ        Ψ  Π    Ξ        Λ  Δ      Λ          Χ      Τ    Δ      μ            χ                  μ                Ξ                      δ    Τ                      ξ      Τ  ί                                      φ          ΢                Η  Η  Θ      ί            Ι  Ω  ι                  Μ  ρ                                              Ϋ        ΰ    Π    ξ    δ  Υ      ω      Λ    β    δ          Ρ    ρ    η    Α            μ      Ξ    ο                        μ  η    τ                    ί      π        κ      τ  Ω                                    Ε    έ                    ψ        Ϋ                                    Ε                  Α  Μ  Γ  έ          ν    τ    β  ν        Χ                      Δ                          Κ                  Ν                      ά    Γ  κ  ή                    ά      β    π  Β    ο        θ    Α        Ι  α              ρ                Ο                        ς      α                      δ        β  κ    υ                          δ            π      δ      ρ  Ι    έ            Ζ                                        δ            Θ                                  α  Θ            δ        Τ      ψ  ο          ε                  θ  ψ  Φ        Ζ      δ      α                    θ  μ      ς      η                                          ν        Ι            Κ    Μ          Ζ        Λ            Ξ            Β  Π                Ν              σ    χ  Ψ      Μ    υ            Δ    Ρ  Π                    ΰ              η                Α            γ            Μ        Τ          Μ            τ      Λ                Ξ          Τ  ο                γ    ξ  Μ    σ      π    ΰ                                          ν      Ρ              ω          ΢  Ε  Γ    Τ  ι    Ι          Γ    υ    Σ    τ          τ    Α            π    ά    γ    Μ                                    Η  ο                        ά    Θ    α  τ                  Α    Σ      Ρ        ξ                          ν        Α  κ          Ϊ        ζ      Χ      α    Τ  τ              Ε      Ε        ΰ    Μ          Ρ            ζ    Δ            φ    κ      ξ  Ψ  ρ                ρ    Θ        Φ            χ                      Μ                                  Ζ    Ϋ    Ε    ζ                Φ              Ϋ                  Ζ      Σ        Γ      ρ  Π                        Λ        ΰ  ω  ά  φ          ρ      έ  Η  Σ            Π    ά  υ        Υ        έ    Κ          ο        Π          δ  Ζ      Ο        Τ        ΰ    Υ                      Ϊ          Θ            Ζ        Π                        Ν            ξ                    Γ            Θ          Β      Μ          Ν                      Φ    σ                          δ          ο    ξ                                  Θ                      Η  Μ        ζ            Ψ      χ    γ      υ        α      θ      Υ        α      Ξ          χ      δ  ω  Η          β    χ      ω              Ϋ    ω  ρ                                Ξ    α    ξ    ή                    Ψ        π                      θ        Ω                  σ            ρ    Ξ                          ξ          γ        Θ                ε        ΢              γ    ά        έ    Ν        π    Β              κ                Ϋ  Ϋ        π        Θ    ξ    Π                    ζ                                  ξ  έ        ς    ά                                  Α          γ        ο        ψ    Τ              ς      Θ                Κ                      Ξ      ο    Ν                                      χ                    ψ              Ν                      Κ    Ι            Π            Δ      ο              Η                                    κ    ή            γ        Σ              Λ      ξ      ζ    Ψ                ι    έ  Ϋ                ή      ζ      Ο  Ρ          Χ                  Ϊ            Γ    Κ            Ν  β                            Γ    Α        φ